Toimitusehdot

  1. Tilaus 

Tilaus katsotaan syntyneeksi, kun sopimus on sovittu ja vahvistettu sähköpostilla, verkkokaupassa tehdyllä tilauksella tai nauhoitetulla puhelulla.

2. Suunnittelu

Palvelun toteutus edellyttää tilaajan ja Bondium Oy:n yhteistyötä. Palvelun toteutus suunnitellaan yhdessä ja dokumentoidaan molemmille osapuolille. Mikäli suunnittelun aikana tilaaja tekee lisäpalveluista tilauksen, se veloitetaan heti.

3. Toimitus

Mikäli toisin ei sovita, on palvelun toimitusaika vähintään kaksi ja enintään neljä viikkoa.

4. Hyväksyntä

Tilaajan ja Bondiumin yhteistyössä tekemän suunnittelun perusteella valmistunut palvelu tai tuote katsotaan hyväksytyksi, kun määritellyt asiat ovat toteutuneet.

5. Muut ehdot

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehto on 7 päivää. Laskutettaessa palvelu erillisellä laskulla lisätään laskutuslisä 4,03 euroa. Viivästyskorko on korkolain mukainen ja huomautuskulu laskua kohden on 10 euroa.

Tilausvahvistus / Sopimuksen synty

Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt sähköpostilla toimitetun tilausvahvistuksen, tehnyt verkkokaupassa tilauksen tai vahvistanut puhelimitse hyväksyvänsä tarjouksen.

Luonnoksen hyväksyminen

Asiakkaan kanssa keskustellaan esimerkkien kautta eri vaihtoehdoista kotisivujen rakenteeseen, ulkoasuun ja toiminnallisuuteen. Kun asiakas on hyväksynyt suunnitelman, se sitoo molempia osapuolia. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia rakenteeseen, ulkoasuun tai toiminnallisuuteen, on niistä sovittava erikseen.

Mikäli kyseessä on kotisivujen uudistus, domain osoittaa vanhoille sivuille 14 vuorokauden ajan ja uusilla sivuilla on käytössä väliaikainen domain. Tämän jälkeen domain siirretään osoittamaan uusille kotisivuille. Mikäli asiakas haluaa siirtää siirron ajankohtaa, tulee siitä sopia erikseen. Mikäli siirto viivästyy Bondium Oy:n toiminnan vuoksi, pyritään siirto tekemään mahdollisimman nopeasti tai erikseen sovittavana ajankohtana.

Laskutus

Palvelusta laskutetaan heti 250 euron aloitusmaksu. Loput verkkosivujen hinnasta laskutetaan, kun sivut on julkaistu. 

Verkkokaupassa tehty tilaus on maksettu tilausta tehdessä. Lisätilauksiin sovelletaan 7 vuorokauden maksuehtoja.

Mikäli kyseessä on jatkuvaveloitteinen palvelu, laskutuskausi on yksi kuukausi, kolme kuukautta tai kuusi kuukautta, ellei asiasta sovita muutoin.

Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Laskuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Sopimuksen päättäminen ja sivujen sulkeminen

Asiakas voi irtisanoa palvelun yhden kuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomista seuraavan kuukauden alusta lukien ja palvelun käyttöoikeus lakkaa siis tämän kuukauden lopussa. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti. Verkkosivujen siirtäminen uudelle palvelimelle sekä tunnusten vaihtaminen irtisanomisen jälkeen ovat asiakkaan vastuulla. 

Bondium Oy:llä on oikeus irtisanoa palvelun käyttöoikeus kolmen (3 kk) kuukauden irtisanomisajalla.

Bondium Oy ei palauta asiakkaan mahdollisesti etukäteen maksamia maksuja tai sen osia.

Bondium Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan sivustot, jos laskun maksu on maksumuistutuksen jälkeen viivästynyt 14 vuorokautta. Tällöin Bondium Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan sivut ilman eri ilmoitusta. Kotisivut voidaan palauttaa, mikäli lasku viivästyskorkoinen on maksettu 28 vuorokauden sisällä. Tämän jälkeen sivut poistetaan lopullisesti.

Sisältövastuu

Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

Bondium Oy  vastaa tekstisisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on tilausvaiheessa tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

Bondium Oy vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta kotisivujen julkaisuun asti. Kotisivujen julkaisun jälkeen Bondium Oy vastaa oikoluvusta vain, jos päivitystoimet tehdään sen toimesta. Asiakas vastaa aina itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä.

Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet

Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa Bondium Oy silloin, kun kuvien hankinta sisältyy tilattuun pakettiin tai jos se päivitettäessä toimittaa kuvia. Asiakas vastaa kuvaoikeuksista silloin kun se toimittaa kuvat. Päivittäessään sivuja asiakas vastaa sinne itse tuomiensa kuvien hankinnasta ja käyttöoikeuksista.

Käyttöohjeet ja tukipalvelut

Tukipalvelut toimivat sähköpostilla asiakaspalvelu@bondium.fi

Käyttöohjeen tekstien ja kuvien jäljentäminen ilman lupaa painamalla, monistamalla, valokuvaamalla tai muilla keinoin kielletään tekijäoikeuslain ja valokuvalain mukaisesti. Käyttöohjeet ovat huolellisesti tarkastettuja. Tästä huolimatta virheet ovat aina mahdollisia. Bondium Oy ei vastaa mistään palvelun käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Muut ehdot

Toimittaja voi varata asiakkaan puolesta halutun verkko-osoitteen kolmannelta osapuolelta. Toimittaja ei ole vastuussa verkko-osoitteen uusimisesta verkko-osoitteen sopimuskauden jälkeen.

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon.

Toimittajalla on oikeus kaikkiin graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin. Toimittajalla ei ole oikeuksia asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. 

Mikäli asiakas tarjoaa kotisivuillaan nettikauppaa tai muuta myyntiä, Bondium Oy ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista tai mistään asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista.

Bondium Oy:a on oikeus käyttää asiakkaan toteuttamaa kotisivua referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Bondium Oy on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

Mikäli sivuston päivittäiset käyntimäärät nousevat useisiin tuhansiin tai tiedonsiirron määrä ylittää 4Gt kuukaudessa, Bondium Oy varaa oikeuden tarkistaa ylläpitomaksun suuruuden yhdessä asiakkaan kanssa neuvotellen.

Asiakkaan tulee huolehtia itse toteuttamansa kotisivuston lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Bondium Oy on oikeus sulkea kotisivusto, mikäli sitä käytetään lainvastaiseen toimintaan, muuten väärinkäytetään sopimusehtojen vastaisesti tai käytetään sopimusehtojen vastaiseen toimintaan. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, selaimen lähiverkon tai muun vastaavan ATK- laitteen tai järjestelmän suojaamisesta ja toiminnasta.

Bondium Oy ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta tai mistään muista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Bondium Oy ei voi taata täysin häiriötöntä toimintaa. Bondium Oy:llä on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, kuitenkin siten, että tästä pyritään ilmoittamaan asiakkaille sähköpostitse riittävän ajoissa. Tällöin Bondium Oy pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja niin että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa.

Palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot kuukausittain. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa itse omien sähköpostien varmuuskopioinnista.

Bondium Oy ei vastaa mistään palvelun käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Bondium Oy:n suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Bondium Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda Osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Bondium Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.